ŠTUDIJNÝ ODBOR GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

Kód a názov odboru štúdia: 3447 K grafik digitálnych médií

Školský vzdelávací program GRAFIK MÉDIÍ

  • Študijný odbor Grafik digitálnych médií je určený pre: chlapcov a dievčatá
  • Dĺžka a forma štúdia: štvorročné denné štúdium
  • Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
  • Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške + výučný list

Obsahom vzdelávania študijného odboru Grafik digitálnych médií je typografia, digitálne spracovanie stránok novín, časopisov a kníh ako aj ďalších tlačových médií, tvorba webových stránok, tvorba multimediálnych prezentácií a tiež digitálne spracovanie e-publikácií.

Súčasťou odbornej prípravy študijného odboru Grafik digitálnych médií je spracovanie vektorovej grafiky v programe Adobe Illustrator CC, úprava obrázkov v programe Adobe Photoshop CC, digitálne spracovanie strán v programe Adobe InDesign CC, tvorba webových stránok v programe Adobe Dreamweaver CC, tvorba animácií v programe Adobe Animate CC a použitie programu Adobe Acrobat DC a rôznych funkcií programu Adobe Acrobat Distiller DC.

 

Školská akcia – projekt FOTOBRIGÁDA

Projekt pod názvom FOTOBRIGÁDA podporuje mladé talenty na školách pripravujúcich žiakov v oblasti fotografie a médií s využitím modernej fotografie. Grafik fotografom či fotograf grafikom cez prizmu fotoaparátu zachytil mikropriestor Rače, ako významnú lokalitu Bratislavy a jej obyvateľov. Pre druhý tematický okruh, Stredná odborná škola polygrafická pripravila ateliér pre interiérovú fotografia.

Ďalšie informácie o projekte FOTOBRIGÁDA